Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση

Έχω εκπαιδευτεί στο Υπαρξιακό φαινομενολογικό μοντέλο στη ψυχοθεραπεία. Παρόλα αυτά, στη δουλειά μου συνδυάζω στοιχεία από διαφορετικές προσεγγίσεις, καθότι ο στόχος μου είναι να προσαρμόσω τη ψυχοθεραπευτική δουλειά με τρόπο που θα με βοηθήσει να εστιαστώ στις μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.

H υπαρξιακή φαινομενολογική ψυχοθεραπεία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα υπαρξιακά μας δεδομένα όπως ο θάνατος, η έλλειψη νοήματος, η επιλογή και η ευθύνη, καθώς επίσης και το νόημα και τη σημασία που αποδίδουμε στα βιώματα αυτά.  Επιπλέον, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το νόημα αυτό διαμορφώνει την αίσθηση της πραγματικότητας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψυχικές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές πάντα σε σχέση με την έννοια του νοήματος και ως συνέπεια της στάσης που υϊοθετούμε έναντι στις εμπειρίες μας. Με το να εξετάσουμε τις στάσεις μας και να αποκτήσουμε περισσότερη επίγνωση για αυτές μπορούμε να προβούμε σε πιο συνειδητές επιλογές στη ζωή μας.